เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทร 054-299 006

Facebook : เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง